Postup aplikácie

ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY:

Kladenie poistnej hydroizolačnej vrstvy na krokvy alebo debnenie
Na vonkajšiu stranu krokiev sa ukladá difúzna alebo vysokodifúzna fólia ako poistná hydroizolácia, ktorá sa kotví kontralatami v smere krokiev.

Presahy hydroizolačnej fólie
Difúzna fólia sa ukladá s presahom v stykoch, presah určuje výrobca fólie

Umiestnenie poistnej hydroizolačnej fólie
Pohľad z povalového priestoru na difúznu fóliu.

Vkladanie tepelnej izolácie NOBASIL medzi krokvy
Tepelná izolácia sa vkladá tak, aby medzi ňou a difúznou fóliou ostala prevetrávacia medzera min 30 mm.

Príprava dosiek NOBASIL
Dosky NOBASIL MPN, MPE, MPS sa narežú na šírku ktorá je cca. o 2cm väčšia ako je svetlosť medzi krokvami, a to z dôvodu tesného uloženia medzi krokvami.

Vkladanie izolačných dosiek NOBASIL medzi krokvy
Doska sa miernym stlačením zasunie medzi krokvy tak aby sa dodržala 30 mm odvetraná vzduchová medzera od difúznej fólie.

Uloženie parozábrany
Po uložení izolácie medzi krokvy sa na spodnú stranu krokiev súvislo natiahne parozábranná fólia.

Prelepovanie parozábrany
Spoje parozábrannej fólie sa po preložení nepriepustne zlepia.

Ukladanie doplnkovej izolácie
Po osadení parozábranovej fólie sa na spodnú stranu krokiev pripevní vodorovný, drevený (alt. kovový) rošt, do ktorého sa natesno ukladajú dosky NOBASIL MPN, MPE.

ĽAHKÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA:

Okrajové pásiky NOBASIL
Okolo stien sa ukladajú okrajové pásiky NOBASIL.

Ukladanie tepelnej izolácie
Izolačné dosky NOBASIL PTN, PTE, PTS sa tesne ukladajú na suchý, rovný a pevný podklad.

Roznášacia vrstva
Na tepelno-izolačné dosky NOBASIL sa kladie roznášacia vrstva v dvoch vrstvách. Roznášacou vrstvou môžu byť sadrokartónové, cementotrieskové, sadrovlaknité OSB dosky, alebo preglejky. Preglejky a OSB dosky sa môžu spájať na pero a drážku.

Orezanie okrajových pásikov NOBASIL
Prečnievajúcu časť okrajových pásikov NOBASIL zrežeme v úrovni roznášacej vrstvy. Následne sa ukladá podlahová krytina.

ŤAŽKÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA:

Okrajové pásiky NOBASIL
Okolo stien sa ukladajú okrajové pásiky NOBASIL.

Ukladanie tepelnej izolácie
Izolačné dosky NOBASIL PTN, PTE, PTS sa ukladajú súvislo v rovnakej kvalite a hrúbke, na suchý, rovný a pevný podklad.

Ukladanie hydroizolačnej fólie
Na izolačné dosky NOBASIL sa položí hydroizolačná fólia (polyetylén alebo hydroizolačný pás )s presahom stykov min 20 cm, aby sa zamedzilo prenikaniu vlhkosti z betónovej zmesi (poteru) do tepelnej izolácie.

Betónový poter
Na hydroizolačnú vrstvu sa nanesie betonová vrstva, hrúbky min 50 mm, betón musí byť min kvality B 20 a zmes musí byť len zavlhlá.

Orezanie okrajových pásikov NOBASIL
Prečnievajúcu časť okrajových pásikov NOBASIL zrežeme v úrovni zatvrdnutého betónového poteru. Následne sa ukladá podlahová krytina.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY – ODVETRANÁ FASÁDA:

Príprava dreveného roštu
Na obvodovú stenu sa ukotví drevený hranolový rošt v horizontálnej rovine. Vzdialenosť medzi hranolmi zodpovedá šírke izolačných dosiek. Hrúbka hranolov je rovnaká ako hrúbka izolácie.

Vkladanie tepelnej izolácie NOBASIL
Do roštu sa postupne vkladajú izolačné dosky NOBASIL FRN, FRE alebo FRK.

Montáž druhého roštu na obklad
Priskrutkovaním zvislých lát sa vytvorí rošt pre fasádny obklad a vymedzí vzduchová medzera, ktorá súčasne zabezpečí dostatočné dovetranie tepelnej izolácie.

Montáž fasádneho obkladu
Na druhý rošt sa postupne pripevňuje obkladový materiál.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY – KONTAKTNÁ FASÁDA:


Nanesenie lepiacej hmoty
Na izolačnú dosku sa nanesien lepiaca hmota (min. 40% plochy ). Lepiaca hmota sa nanáša terčovo v strede a v súvislom páse po okrajoch.

Kotvenie soklovej lišty
Soklovú lištu, ktorá tvorí spodný okraj zateplenia fasády, kotvíme min. 30 cm nad rovinou terénu do vodováhy.

Ukladanie izolačných dosiek NOBASIL
Izolačné dosky NOBASIL FKD sa postupne lepia na vopred očistený a upravený podklad.

Detail ostenia
Dôkladne sa zateplia aj ostenia okien.

Detail parapetu
Tak isto sa dôkladne zateplia parapety okien.

Prikotvenie izolačných dosiek
Jednotlivé dosky sa postupne prikotvujú tanierovými rozperkami ( treba zvoliť typ kotvy podľa podkladového muriva ).

Nárožie
Na ochranu nárožia pred odlúpením alebo iným mechanickým poškodením sa použije nárožná lišta.

Podklad pod vystužovaciu sieťovinu
Na ukotvenú tepelnú izoláciu sa postupne nanáša lepiaca zmes vystužovacej vrstvy.

Vystužovacia sieťovina
Vystužovacia vrstva sa skompletizuje vtlačením sieťoviny do lepiacej zmesy a zahladí.

Omietka a povrchová úprava
Zaschnutá vystužovacia vrstva sa dôkladne napenetruje a potom sa na ňu aplikuje omietka. Po jej vytvrdnutí sa táto môže povrchovo upravovať.

ĽAHKÁ DELIACA PRIEČKA:

Montáž nosnej konštrukcie
Na steny, podlahy a strop sa pripevní nosná konštrukcia ( oceľový alebo drevený profil ). oddelená od stien, podlahy a stropu, pružnou útlmovou páskou, 3 – 4 mm hrubou.

Ukladanie tepelnej izolácie
Do nosnej konštrukcie sa postupne vkladá na tesno tepelná a akustická izolácia NOBASIL MPS, ADN alebo ADE.

Aplikácia obkladu
Konečný obklad sa priskrutkuje na nosný rošt cez pružnú pásku, ktorá znižuje prenos hluku. Škáry po obvode priečky dokonale utesníme pružným tmelom.

IZOLÁCIA TRÁMOVÉHO STROPU:

Príprava povrchu
Pred ukladaním tepelnej izolácie sa izolovaný povrch vyčistí.

Ukladanie izolácie
Medzi jednotlivé stropné trámy sa postupne ukladá tepelná izolácia NOBASIL MPN alebo MPE.

Osadenie záklopu
Na stropné trámy sa postupne pripevňuje doskový alebo iný záklop.

IZOLÁCIA PLOCHEJ STRECHY

Ukladanej spodnej vrstvy
Na očistenú nosnú konštrukciu ( betónová vrstva, trapézový plech alebo drevené debnenie ), sa súvisle uloží parozábranná fólia, na ktorú sa na tesno ukladajú izolačné dosky NOBASIL SPN, SPE. V prípade trapézového plechu sa dosky kladú vždy kolmo na profilovanie plechu.

Kladenie vrchnej vrstvy
Druhá vrstva ( dosky NOBASIL SPS )sa kladie na väzbu a na zraz s prekrytím škár spodnej vrstvy. Obidve vrstvy tepelnej izolácie sa prekotvia tanierovými rozperkami do nosného podkladu. Spôsob a množstvo kotviacich prvkov navrhuje projektant.